o1
60787778_356981101592226_7622823062064332800_n
60965124_381923509120455_7437963469166477312_n
90703799_231877957957346_8733252470936961024_n
90665849_329208408035155_5314871133713989632_n
90909934_644202363024347_8318390249692594176_n
448906124_715745387293139_2660803070713977277_n
449413381_821536046615523_3858350773214641918_n
449730950_2260832214268675_5560887347898250311_n
SAM_6992

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa, ul. Okopowa 7a
tel. 22 632 03 16
p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133

Ogłoszenia i załączniki

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU OGRANICZONYM

(Wyniki przetargu w załącznikach)

o wartości poniżej 5.225.000 €

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa Przedszkole nr 133, ul. Okopowa 7A,  01 – 063 Warszawa

tel. +48 (22) 632-03-16; fax. +48 (22) 632-03-16

ogłasza przetarg ograniczony na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. modernizacja ogrodu przedszkolnego”.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 • opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zadania;
 • demontaż i rozbiórka starego ogrodzenia ca 240 mb z wywiezieniem i utylizacją pozostałości;
 • wykonanie nowego ogrodzenia o długości ca 240 mb;
 • wykonanie nowego ogrodzenia wewnętrznego (bez cokołu) ca 10 mb;
 • wykonanie nawierzchni pieszej z kostki z podbudową o pow. ca 60 m2;
 • wykonanie nawierzchni z płyt poliuretanowych z podbudową epdm ca 440 m2;
 • wykonanie nawierzchni z płyt poliuretanowych bez podbudowy na tarasie ca 120 m2;
 • dostarczenie i zamontowanie wyposażenia placu zabaw: urządzenia zabawowe 4 sztuki i elementy małej architektury 9 sztuk (ilość wg założeń Zamawiającego);
 • renowacja istniejących zabawek 12 sztuk.

CPV – główny przedmiot:

45112723-9 – roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,

37535200-9 – wyposażenie placów zabaw,

45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń,           

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wadium przetargowe – wynosi 9.000,00 zł.

Wadium będzie wymagane od Wykonawców zakwalifikowanych do udziału w przetargu.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium:

 • Cena wykonania całego zamówienia (z podatkiem VAT) - 65%
 • Doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia  - 10%
 • Wydłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty oraz wyposażenie placu zabaw i elementy małej architektury  – 10%
 • Koncepcja zagospodarowania placu zabaw – 10 %  
 • Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 5%

Termin realizacji zamówienia – do 70 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający wstępnie zakłada, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana ok. 06 czerwca 2016r.

1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp” lub „Ustawa”), o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

A.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

B. Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 5 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem i złożonością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. obejmujące każdorazowo budowę lub remont lub modernizację terenów rekreacyjnych wraz z urządzeniami rekreacyjnymi lub placów zabaw dla dzieci wraz z nowymi zabawkami i potwierdzą to dokumentami wskazującymi, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

C. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, poprzez zapewnienie:

 1. kierowania prowadzonymi robotami przez osoby posiadające, od co najmniej 5 lat, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 ze zm), w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej – co najmniej 1 osoba. Osoba posiadająca wskazane powyżej uprawnienia musi być wpisana na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), oraz wykazać, że w okresie posiadania uprawnień sprawowała (co najmniej dla 3 zakończonych realizacji) funkcję inspektora nadzoru w zakresie robót budowlanych, których przedmiot dotyczył budowy lub remontu lub modernizacji terenów rekreacyjnych wraz z urządzeniami rekreacyjnymi lub placów zabaw dla dzieci wraz z nowymi zabawkami – o wartości każdej z realizacji nie mniejszej niż 300.000 zł brutto;
 2. osoby przeznaczonej do kierowania pracami związanymi z wykonaniem dokumentacji projektowej, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą od co najmniej 3 lat uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 ze zm), w zakresie projektowania - bez ograniczeń - w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Wykazana osoba musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków była członkiem (co najmniej dla 3 realizacji) zespołu projektującego budowę lub remont lub modernizację w zakresie obejmującym plac zabaw dla dzieci wraz z nowymi zabawkami przy czym wymagane jest aby dla wykonanego projektu były już wykonane roboty objęte sporządzoną dokumentacją.  Osoba posiadająca wskazane powyżej uprawnienia musi być wpisana na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni, jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 500.000 PLN. Ponadto wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizowanie konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN. 

UWAGA!

W wypadku Wykonawców działających wspólnie, ocena spełniania wymogów określonych w pkt. B, C i D będzie dokonywana łącznie.

2) Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 20 Wykonawców spełniający warunki wskazane w pkt. 1 (A – D).

3) Złożenie przez Wykonawcę wraz z wnioskiem dokumentów, oświadczenia i wykazu wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści dokumentów, oświadczeń i wykazu, czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki.

Zamawiający zastosuje kwalifikację w postaci przyznania każdemu Wykonawcy po 1 pkt. za każdą zrealizowaną należycie robotę budowlaną, o której mowa w pkt. B ogłoszenia, w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzoną dowodami (np. referencjami), że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

Zamawiający zaprosi do złożenia oferty Wykonawców (nie więcej niż 20), którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności najwyższą ilość punktów przyznawanych wg wyżej wymienionych zasad. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydować będzie łączna wartość wykonanych robót, o których mowa w pkt. B ogłoszenia.

4) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór formularza wniosku zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
 2. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
 3. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
 4. oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy (wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
 5. wykaz („Doświadczenie zawodowe”), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. B powyżej wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór wykazu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
 6. uprawnienia dla osoby lub osób, którymi dysponuje Wykonawca, a które będą nadzorować wykonywanie robót, potwierdzające niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami ogólnobudowlanymi w zakresie koniecznym do potwierdzenia spełniania wymogu określonego w pkt. C.1;
 7. uprawnienia dla osoby lub osób, którymi dysponuje Wykonawca, a które będą nadzorować wykonywanie robót, potwierdzające niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji           w budownictwie w zakresie opisanym w pkt. C.2;
 8. aktualne na dzień składania wniosków zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego dla osób, które będą nadzorować wykonanie robót          w zakresie wymienionym w pkt. 4f) i 4g);
 9. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy;
 10. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę wskazaną w pkt. D lit. a) powyżej oraz informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż wskazana w pkt. D powyżej;
 11. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4i) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 12. dokumenty o których mowa w pkt. 4 i) 4h) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków;
 13. jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia;
 14. jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1. A-D powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 4.b) i 4.i) powyżej.

5)  Wniosek składany wspólnie.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy) pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania:

 1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 2. dokument ustanawiający Pełnomocnika musi być załączone do wniosku i zawierać w szczególności:
 3. wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby każdego z Wykonawców, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
 4. dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do wniosku.

6) Forma składanych dokumentów:

a) Wniosek, wykaz i oświadczenie - pod rygorem uznania za nieważne - muszą być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, bądź umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

b) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

d) W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do wniosku dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

e) Dokumenty urzędowe złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez Wykonawcę. Wszystkie pozostałe dokumenty muszą być złożone w języku polskim

e) Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

f) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

g) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i będzie dotyczyć realizacji robót i usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

h) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7) Wszystkie dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na wykonanie prac modernizacji ogrodu przedszkolnego”. Zaleca się ponumerowanie wszystkich zapisanych stron, ich zszycie oraz opatrzenie spisem treści wniosku.

Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Przedszkole nr 133, ul. Okopowa 7A, 01 – 063 Warszawa.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marek Okniński – tel. 781-799-991.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25 kwietnia 2016 r. do godz. 0830.

 

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA DO BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 08 KWIETNIA 2016 R.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Warszawa: Sukcesywna dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, warzyw i owoców oraz warzyw i owoców przetworzonych.
Numer ogłoszenia: 275363 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 133 , ul. Okopowa 7A, 01-063 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 632 03 16, faks 22 632 03 16.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.p133.przedszkola.net.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.p133.przedszkola.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, warzyw i owoców oraz warzyw i owoców przetworzonych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa mięsa, wyrobów mięsnych, warzyw i owoców oraz warzyw i owoców przetworzonych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.p133.przedszkola.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole nr 133, 01-063 Warszawa ul. Okopowa 7a.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Przedszkole nr 133, 01-063 Warszawa ul. Okopowa 7a.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Załączniki do przetargu ogłoszonego 8.04.2016r:
Wniosek - plik do pobrania
Wyniki przetargu - plik do pobrania
 
Załączniki do przetargu nr 275363 - 2013 ogłoszonego 18.12.2013r.:
Załączniki od 1 do 7 - plik do pobrania
SIWZ - plik do pobrania
Ogłoszenie - plik do pobrania

 

Kontakt

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7a
01-063 Warszawa

tel: 22 632 03 16
e-mail: p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133


 

 


 

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.