o1
60787778_356981101592226_7622823062064332800_n
60965124_381923509120455_7437963469166477312_n
90703799_231877957957346_8733252470936961024_n
90665849_329208408035155_5314871133713989632_n
90909934_644202363024347_8318390249692594176_n
448906124_715745387293139_2660803070713977277_n
449413381_821536046615523_3858350773214641918_n
449730950_2260832214268675_5560887347898250311_n
SAM_6992

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa, ul. Okopowa 7a
tel. 22 632 03 16
p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133

Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 133 (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. ul. Okopowa 7a, 01-063 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres lub drogą
e-mailową pod adresem: p133@eduwarszawa.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Justynę Sikorską, z którą można się kontaktować na adres justyna.sikorska@rt-net.pl

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Kontakt

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości kierowanej do Administratora). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakty służbowe

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych. Działamy
w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, wolontariuszy, beneficjentów, kontrahentów, klientów, urzędników. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Darowizny

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer konta bankowego). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny. Działamy w oparciu o ciążący na nas obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres 5 lat od rozliczenia darowizny.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie,
a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes  - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Dane osobowe przetwarzamy w tym celu przez rok od wsparcia naszych działań lub do wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

BIP

Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu: nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; wykonania obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania obowiązku archiwizacyjnego.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Monitoring wizyjny

Przetwarzanie odbywa się w celu: zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, podopiecznych, ochrony mienia, zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę  na szkodę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przechowywane nie dłużej niż 30 dni.

Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar: otoczenie budynku.

Monitoring nie może służyć do monitorowania pracy pracowników.

Dane nie pochodzą od stron trzecich.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Część dla kandydatów do pracy i pracowników

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem

Wnioskodawca
Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywa się w związku ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. h RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku ze złożeniem przez Panią/Pana wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów.

Drugi rodzic/małżonek/inny członek rodziny wnioskodawcy
Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w związku ze złożeniem przez matkę lub ojca dziecka lub Pani/Pana małżonka/członka rodziny wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

Wnioskodawca

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku ze złożeniem wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów.

Małżonek/inny członek rodziny wnioskodawcy

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku ze złożeniem przez Pani/Pana małżonka/członka rodziny wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Urlop opiekuńczy

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z skorzystaniem z  urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, który wymaga wsparcia z poważnych względów medycznych – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – dane będą przechowywane przez  50 lat, licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – dla stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 1999 r. oraz dla stosunków pracy nawiązanych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., jeżeli nie został złożony raport informacyjny lub 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł albo od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony – dla stosunków pracy nawiązanych po 31 grudnia 2018 r. oraz dla stosunków pracy nawiązanych po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r., jeżeli został złożony raport informacyjny.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Przyciski portali społecznościowych

Zamieszczając na naszych stronach internetowych przyciski portali społecznościowych (Facebook) dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób:

• Po pierwsze, odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszych stron będących subskrybentami usług portali społecznościowych;

• Po drugie, umożliwiamy operatorom portali społecznościowych umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym mogą śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych; Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron.

Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności Administratora.

W związku z realizacją opisanych powyżej celów nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek uzgodnieniami z tymi operatorami.

Prowadzenie fanpage'y na portalach społecznościowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas naszych fanpage'y na portalach społecznościowych (Facebook,) i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage'y, w tym informacje
o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod publikowanymi na fan page'u treściami, reakcjach na publikowane na fan page'u treści oraz o dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fan page'u treściami itp.). Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych pozostałych użytkowników tych portali. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage'a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom portali społecznościach.

Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszych stron

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach, obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w logach serwera.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu - art. 6 ust.1 lit. f RODO polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów.

Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Administrator Danych Osobowych stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu,
aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień
w przeglądarce internetowej.

Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych
w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie
z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych.

Ujawniamy Twoje dane osobowe: bankom, Poczcie Polskiej S.A., Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Dzielnicowe Biuro Finansowania Oświaty Warszawa-Wola, Microsoft, Vulcan.

Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:

  • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
  • kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
  • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa
i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu
w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

Kontakt

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7a
01-063 Warszawa

tel: 22 632 03 16
e-mail: p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133


 

 


 

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.