o1
o2
o3
336628784_964775811351837_5402321240403985537_n
336653367_1230732760867892_3374029613842670343_n
90975785_198902491552277_8726570652875620352_n
0
o1
szafirki
baner
baner1

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa, ul. Okopowa 7a
tel. 22 632 03 16
p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PRZEDSZKOLU NR 133
UL. OKOPOWA 7A, 01-063 WARSZAWA

Realizując wymogi zawarte Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 133 ul. Okopowa 7a , 01-063 Warszawa -  reprezentowane przez Dyrektora.
   
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
  w Przedszkolu nr 133 w Warszawie a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w za pomocą adresu
  iod@dbfo-wola.waw.pl,

   
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
   
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Placówce art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Placówce art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
  art. 6 ust. 1 lit. a  RODO;.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Placówka;.
   
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie
  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku   gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób  przetwarzane,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest  podstawą przetwarzania danych
i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
  (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Placówce, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Przedszkole nr 133.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod@dbfo-wola.waw.pl .
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz
  art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż miesiąc., a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa
  – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
  w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych
do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE PRZEDSZKOLA NR 133
NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) – dalej RODO - informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z prowadzeniem fanpage’a Przedszkola Nr 133 w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 133 w Warszawie z siedzibą przy ulicy Okopowej 7A w Warszawie
(01 - 063 Warszawa). Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel.: (22) 632.03.16 lub adres e-mail: p133@eduwarszawa.pl
wraz z Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland -
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation


II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod@dbfo-wola.waw.pl.
Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


III. Kategorie osób, których dane osobowe przetwarzamy

W związku z prowadzeniem przez Przedszkole Nr 133 fanpage’a przetwarzamy dane osobowe:

 • osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie „Lubię to”,
 • osób, które zareagowały na publikowane na fanpage’u posty lub opublikowały komentarz,
 • osób, które przesłały do nas prywatną wiadomość,
 • osób odwiedzających fanpage.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzaniu podlegają podstawowe dane identyfikacyjne, które opublikowali Państwo na swoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook, w szczególności: imię i nazwisko.

Ponadto przetwarzaniu podlegają także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a Szkoły, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook. Dane te są gromadzone dzięki plikom szpiegującym (tzw. pliki cookies), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany
i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

V. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole Nr 133 jest przede wszystkim prowadzenie fanpage’a pod nazwą Przedszkole Nr 133 w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach i zasadach określonych przez Facebook i informowanie za jego pomocą
o działalności przedszkola oraz o osiągnięciach i umiejętnościach naszych uczniów. Celem przetwarzania danych jest także komunikacja
z użytkownikami poprzez prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod postami, a także udzielanie odpowiedzi na wiadomości prywatne.

VI. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający przede wszystkim na promowaniu działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności uczniów, a także udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości
i komentarze użytkowników
.

VII. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych jest właściciel portalu Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych bezpośrednio do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednakże specyfika działania Facebook’a i jej międzynarodowy charakter powodują, że Państwa dane mogą zostać przekazane poza EOG, przy czym firma Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w zakresie przekazywania danych z EOG do USA
i pozostałych krajów.

Więcej: https://www.facebook.com/about/privacy

IX. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, tj. do momentu ustania celu przetwarzania - prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do momentu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą natomiast przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, tj. 2 lata.

X. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W każdej chwili możecie Państwo przestać obserwować fanpage Przedszkola, a także usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

XI. Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook.

XII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

My niżej podpisani rodzice dziecka:
……………………………………………………………………………..……………

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) oświadczamy, że wyrażamy zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie naszego wizerunku oraz wizerunku naszego dziecka poprzez publikację zdjęć przez Przedszkole nr 133 im. w Warszawie w związku z udziałem w wydarzeniach i uroczystościach odbywających się na terenie placówki w roku szkolnym 2022/2023 podczas edukacji dziecka w przedszkolu:

 1. na stronie internetowej placówki,
 2. na profilu szkolnego w portalu społecznościowym Facebook,
 3. w materiałach promocyjnych placówki,
 4. w lokalnej prasie,
 5. wewnątrz placówki.

Jednocześnie oświadczamy, że publikacja tych zdjęć i materiałów wideo nie będzie naruszała naszych dóbr osobistych i naszego dziecka
w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.–Kodekscywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

Niniejsza zgoda:

 1. Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie;
 2. Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z naszym udziałem wykonanych
  w związku z uroczystościami i wydarzeniami organizowanymi w Przedszkolu nr 133
  w Warszawie.
 3. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Zrzekamy się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących
i przyszłych) względem Przedszkola nr 133 w Warszawie z tytułu wykorzystania naszego wizerunku oraz wizerunku naszego dziecka na potrzeby wskazane w oświadczeniu.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

My niżej podpisani, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1)

□ wyrażamy zgodę*     □ nie wyrażamy zgody*

na przetwarzanie danych osobowych:

 1. naszych w zakresie wizerunku w związku z działalnością placówki;
 2. naszego dziecka w zakresie wizerunku w związku z działalnością placówki.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 133 w Warszawie - reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Bogdanem Santorkiem - w Przedszkolu nr 133 w Warszawie możliwy jest pod adresem: iod@dbfo-wola.waw.pl.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  (w tym organy administracji publicznej).
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez cały cykl kształcenia w placówce, a po jego zakończeniu mogą być przetwarzane w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu nr 133
  w Warszawie a po tym czasie do momentu wycofania zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych nie będzie Pani/Pan fotografowana/fotografowany lub nagrywana/nagrywany w związku z działalnością placówki.

 

Miejscowość:

 

Data:

 

 

 

 

 

 

(czytelny podpis Matki /  opiekuna prawnego)

 

 

(czytelny podpis Ojca /  opiekuna prawnego)

 

 

______________________

*- proszę zaznaczyć właściwe

 

Kontakt

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7a
01-063 Warszawa

tel: 22 632 03 16
e-mail: p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133


 

 


 

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.