o1
60787778_356981101592226_7622823062064332800_n
60965124_381923509120455_7437963469166477312_n
90703799_231877957957346_8733252470936961024_n
90665849_329208408035155_5314871133713989632_n
90909934_644202363024347_8318390249692594176_n
448906124_715745387293139_2660803070713977277_n
449413381_821536046615523_3858350773214641918_n
449730950_2260832214268675_5560887347898250311_n
SAM_6992

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa, ul. Okopowa 7a
tel. 22 632 03 16
p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133

Pomoc psych - pedagogiczna

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
oraz rewalidacji i wspomagania w Przedszkolu Nr 133 

      - plik do pobrania    


Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna w naszym przedszkolu

Co to jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna?

         Są to działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów na terenie przedszkola w celu zapewnienia dziecku  optymalnych warunków do rozwijania jego umiejętności.  Aby właściwie skierować pomoc nauczyciele prowadzą systematyczne obserwacje pedagogiczne, na podstawie których określają zakres pomocy potrzebnej danemu dziecku. Logopeda przeprowadza natomiast przesiewowe badania mowy i kwalifikuje dzieci wymagające wsparcia w zakresie rozwoju mowy.

         Dzieci wykazujące pewne trudności zostają objęte działaniami opracowanymi indywidualnie do ich potrzeb i dostosowanymi do możliwości.

         Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest bezpłatna i dobrowolna.

Skąd rodzic ma wiedzieć, że jego dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy?

         Informacje na temat trudności i/lub uzdolnień dziecka przekazuje rodzicowi nauczyciel niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Najczęściej w formie ustnej. Podobnie odbywa się przepływ informacji z zakresu rozwoju mowy - nauczyciele przekazują rodzicowi informację o potrzebie zgłoszenia się do logopedy, który omawia diagnozę logopedyczną i plan terapii.

         Gdy dziecko zostaje objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną rodzice otrzymują od Dyrektora przedszkola pisemną Informację o zaplanowanych dla dziecka formach pomocy.

W jaki sposób nauczyciele i specjaliści udzielają dziecku wsparcia w rozwijaniu umiejętności i przezwyciężaniu trudności?

         Nauczyciele na podstawie obserwacji pedagogicznych identyfikują trudności i/lub predyspozycje  danego dziecka. Podczas bieżącej pracy w grupie nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości dziecka. Stopniowo podnosi poziom trudności proponowanych zadań, dzięki czemu wpływa na poprawę umiejętności w tym zakresie. Nauczyciele przekazują również rodzicom swoje obserwacje i zachęcają do kontynuowania pracy w domu.

         Zajęcia logopedyczne są prowadzone w przedszkolu w określonych dniach tygodnia. Każde dziecko objęte terapią logopedyczną ma ustalony stały dzień  i godzinę ćwiczeń. Większość dzieci ma również zeszyty na zajęcia logopedyczne, w których są notowane wskazówki dla rodziców wraz z materiałem do ćwiczeń w domu.

Czemu muszę iść z dzieckiem do Poradni?

         Zdarzają się sytuacje, gdy pomoc pedagogów pracujących w przedszkolu jest niewystarczająca. Wówczas prosimy rodziców o wizytę u psychologa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, który opiekuje się naszym przedszkolem. Dzięki takiej konsultacji rodzice otrzymują pełniejszą wiedzę o dziecku. Możemy wówczas lepiej pomagać. Dla niektórych dzieci konieczne jest uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne do Poradni np. terapia integracji sensorycznej, terapia ręki i inne.

Czy pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest skierowana jedynie do dzieci?

         Dzieci są głównymi adresatami pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jednak aby działania wspomagające były efektywne  należy włączać w nie również rodziców i nauczycieli.

POMOC DLA RODZICÓW (nauczyciel - rodzic, dyrektor – rodzic, logopeda - rodzic)

  • wspieranie rodziców w ich codziennych działaniach opiekuńczo - wychowawczych;
  • przekazywanie informacji o przebiegu rozwoju dziecka i wspomaganie rodziców w przezwyciężaniu ewentualnych trudności w tym zakresie (rozmowy z nauczycielami, konsultacje logopedyczne);
  • w razie potrzeby kierowanie rodziców do innych instytucji świadczących pomoc Rodzinie.

POMOC DLA NAUCZYCIELI  (nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - dyrektor, nauczyciel - doradca metodyczny)

  • wzajemne wspieranie się nauczycieli w skutecznym pełnieniu czynności wychowawczo - edukacyjnych;
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla doskonalenia oddziaływań prowadzonych z dziećmi.

Ile czasu dziecko będzie objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną?

         Udzielanie pomocy trwa do czasu, gdy dziecko wyrówna prezentowane wcześniej trudności - nauczyciele dokonują ciągłej obserwacji przyrostu umiejętności. Zajęcia logopedyczne natomiast są prowadzone do chwili, gdy dziecko utrwali nowe umiejętności i jego mowa będzie zgodna z normą dla danego wieku.

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele i logopeda oceniają przebieg rozwoju dziecka. Jeśli jakieś umiejętności odbiegają od normy dla danego wieku, wówczas nauczyciele i logopeda we współpracy z rodzicami podejmują działania mające na celu wyrównywanie trudności dziecka lub wspieranie jego predyspozycji.Kontakt

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7a
01-063 Warszawa

tel: 22 632 03 16
e-mail: p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133


 

 


 

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.