jezyki
misie
motylki
tygryski
sowy
wiewiorki-ikona

Przedszkole nr 133 w Warszawie

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa
ul. Okopowa 7a

tel: 22 632 03 16

Pomoc psych - pedagogiczna

Drodzy Rodzice, dzieci z orzeczeniem będą otrzymywały materiały na adres poczty elektronicznej ze względu na konieczność indywidualizacji treści edukacyjnych. Pedagog Julita Nadrowska korzysta ze skrzynki mailowej: achytrowska@edu.um.warszawa.pl

 

Przypominam o możliwości przygotowania indywidualnych materiałów do ćwiczeń wymowy Państwa dziecka – proszę jedynie o wiadomość na adres poczty elektronicznej achytrowska@edu.um.warszawa.pl

 

25 – 29.05.2020r.

        

 Zabawy logopedyczne: WYPRAWA GÓRNIKA WOJTKA

- W otaczającym nas pokoju szukamy z dzieckiem przedmiotów w danym kolorze np. znajdź wszystkie czerwone przedmioty.

- Zachęcamy dziecko do rozmowy o ulubionym kolorze oraz o kolorach różnych pór roku np. wiosna jest zielona, zimą najwięcej jest koloru białego, a jesienią żółtego i brązowego. A jaki kolor ma lato – to najbardziej kolorowa pora roku.

-  W nawiązaniu do barwy czarnej mówimy o kolorach kopalni. Opowiadamy dziecku historię górnika Wojtka i włączamy dziecko do zabawy usprawniającej aparat artykulacyjny.


Górnik Wojtek wraz ze swoimi kolegami pracują w kopalni. Codziennie rano wkładają specjalne kombinezony i kaski, biorą różne narzędzia i wsiadają do windy, która zawiezie ich do kopalni. Czy górnicy jadą w dół czy do góry?
Tak, jadą w dół (język wewnątrz buzi wykonuje ruchy jak winda jeździ w górę i w dół). Na dole górnicy wysiadają z windy głęboko pod ziemią. Dopiero tam, na dole Wojtek ze swoimi kolegami wsiada do pociągu (zatykamy nos palcami i mówimy [tu, tu, tu] pociąg odjeżdża) i jadą na miejsce swojej pracy, czyli tam gdzie wydobywa się węgiel. Pociąg ciągnie stara lokomotywa, z której bucha para (nabieramy powietrze przez nos, nadymamy policzki i głośno wypuszczamy powietrze), lokomotywa jedzie coraz szybciej (odchylamy się do tyłu,). Gdy pociąg dojeżdża do celu ostro hamuje (pochylamy się ku przodowi i naśladujemy dźwięk [piii]). Drzwi pociągu się otwierają (naśladujemy dźwięk [psss]). Górnicy wychodzą z pociągu (wystawiamy język do przodu), idą najpierw pod górę (językiem dotykamy kolejno górnych zębów), a następnie idą w dół (dotykamy dolnych zębów). Nareszcie docierają do miejsca swojej pracy.

Górnicy w swojej pracy korzystają z różnych narzędzi:
młot – [bum, bum], którym górnik wali w ścianę kopalni, żeby wydobyć węgiel
świder – [wrr], którym wierci dziury
wiertarka – [żżż], którą
łopata, którą zagarniają węgiel [szur, szur, szur] i ładują go do wagoników.

Gdy wszystkie wagoniki są pełne, załadowany pociąg odjeżdża razem z górnikami   – [tu,tu,tu], zatrzymuje się niedaleko windy [piii] i Wojtek wraz z kolegami wracają na górę. Tam muszą się umyć i przebrać w czyste ubrania, bo są cali czarni.

- Po pracy w kopalni górnicy muszą się umyć, więc idą pod prysznic [szszsz]. Przypominamy dzieciom dźwięk otwierania drzwi lokomotywy [psss] i ilustrujemy oba dźwięki obrazkami (zamieszczone poniżej). Rodzic naśladuje wybrany dźwięk, a dziecko wskazuje czy usłyszało prysznic, czy drzwi lokomotywy. Kształtujemy tu uwagę słuchową dzieci i umiejętność rozróżniania dźwięków podobnych brzmieniowo.

   

                      [szszszsz]                                  [psss]

 

Zabawa ruchowo - artykulacyjna

Zmęczony po pracy górnik Wojtek wraca do domu i na kolację robi sobie jajecznicę z kiełbaską (naśladujemy ruchy krojenia kiełbasy i rozbijania jajek i posypywania solą, mieszania jajecznicy na patelni oraz krojenia i smarowania chleba), następnie Wojtek bierze się do jedzenia. Jajecznica jest pyszna, ale Wojtek ubrudził sobie nią buzię – oblizujemy wargi dookoła w obie strony, myjemy górne i dolne zęby, malujemy sufit w buzi i ściany – policzki. Najedzony górnik smacznie zasypia (chrapanie).

 

Miłej zabawy!

Anna Chytrowska - logopeda

                

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
W NASZYM PRZEDSZKOLU

Co to jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna?

         Są to działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów na terenie przedszkola w celu zapewnienia dziecku  optymalnych warunków do rozwijania jego umiejętności.  Aby właściwie skierować pomoc nauczyciele prowadzą systematyczne obserwacje pedagogiczne, na podstawie których określają zakres pomocy potrzebnej danemu dziecku. Logopeda przeprowadza natomiast przesiewowe badania mowy i kwalifikuje dzieci wymagające wsparcia w zakresie rozwoju mowy.

         Dzieci wykazujące pewne trudności zostają objęte działaniami opracowanymi indywidualnie do ich potrzeb i dostosowanymi do możliwości.

         Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest bezpłatna i dobrowolna.

Skąd rodzic ma wiedzieć, że jego dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy?

         Informacje na temat trudności i/lub uzdolnień dziecka przekazuje rodzicowi nauczyciel niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Najczęściej w formie ustnej. Podobnie odbywa się przepływ informacji z zakresu rozwoju mowy - nauczyciele przekazują rodzicowi informację o potrzebie zgłoszenia się do logopedy, który omawia diagnozę logopedyczną i plan terapii.

         Gdy dziecko zostaje objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną rodzice otrzymują od Dyrektora przedszkola pisemną Informację o zaplanowanych dla dziecka formach pomocy.

W jaki sposób nauczyciele i specjaliści udzielają dziecku wsparcia w rozwijaniu umiejętności i przezwyciężaniu trudności?

         Nauczyciele na podstawie obserwacji pedagogicznych identyfikują trudności i/lub predyspozycje  danego dziecka. Podczas bieżącej pracy w grupie nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości dziecka. Stopniowo podnosi poziom trudności proponowanych zadań, dzięki czemu wpływa na poprawę umiejętności w tym zakresie. Nauczyciele przekazują również rodzicom swoje obserwacje i zachęcają do kontynuowania pracy w domu.

         Zajęcia logopedyczne są prowadzone w przedszkolu w określonych dniach tygodnia. Każde dziecko objęte terapią logopedyczną ma ustalony stały dzień  i godzinę ćwiczeń. Większość dzieci ma również zeszyty na zajęcia logopedyczne, w których są notowane wskazówki dla rodziców wraz z materiałem do ćwiczeń w domu.

Czemu muszę iść z dzieckiem do Poradni?

         Zdarzają się sytuacje, gdy pomoc pedagogów pracujących w przedszkolu jest niewystarczająca. Wówczas prosimy rodziców o wizytę u psychologa w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, który opiekuje się naszym przedszkolem. Dzięki takiej konsultacji rodzice otrzymują pełniejszą wiedzę o dziecku. Możemy wówczas lepiej pomagać. Dla niektórych dzieci konieczne jest uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne do Poradni np. terapia integracji sensorycznej, terapia ręki i inne.

Czy pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest skierowana jedynie do dzieci?

         Dzieci są głównymi adresatami pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jednak aby działania wspomagające były efektywne  należy włączać w nie również rodziców i nauczycieli.

POMOC DLA RODZICÓW (nauczyciel - rodzic, dyrektor – rodzic,
                                                 logopeda - rodzic)

 • wspieranie rodziców w ich codziennych działaniach opiekuńczo - wychowawczych;
 • przekazywanie informacji o przebiegu rozwoju dziecka i wspomaganie rodziców w przezwyciężaniu ewentualnych trudności w tym zakresie (rozmowy z nauczycielami, konsultacje logopedyczne);
 • w razie potrzeby kierowanie rodziców do innych instytucji świadczących pomoc Rodzinie.

POMOC DLA NAUCZYCIELI  (nauczyciel - nauczyciel, nauczyciel - dyrektor, nauczyciel - doradca metodyczny)

 • wzajemne wspieranie się nauczycieli w skutecznym pełnieniu czynności wychowawczo - edukacyjnych;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla doskonalenia oddziaływań prowadzonych z dziećmi.

Ile czasu dziecko będzie objęte pomocą psychologiczno - pedagogiczną?

         Udzielanie pomocy trwa do czasu, gdy dziecko wyrówna prezentowane wcześniej trudności - nauczyciele dokonują ciągłej obserwacji przyrostu umiejętności. Zajęcia logopedyczne natomiast są prowadzone do chwili, gdy dziecko utrwali nowe umiejętności i jego mowa będzie zgodna z normą dla danego wieku.

Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele i logopeda oceniają przebieg rozwoju dziecka. Jeśli jakieś umiejętności odbiegają od normy dla danego wieku, wówczas nauczyciele i logopeda we współpracy z rodzicami podejmują działania mające na celu wyrównywanie trudności dziecka lub wspieranie jego predyspozycji.

 

PROCEDURA UDZIELANIA

POMOCY

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PRZEDSZKOLU NR 133

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 z późn. zmianami.)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci, indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1616)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 520).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578)
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 8. Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, w tym zainteresowania i uzdolnienia. W przedszkolu w szczególności jest to obserwacja pedagogiczna pod kątem gotowości szkolnej.
 9. Rozpoczęcie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może odbyć się również na wniosek:
 • uczniów
 • rodziców ucznia
 • dyrektora przedszkola
 • nauczyciela, specjalisty pracującego z dzieckiem
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz higienistki szkolnej
 • poradni
 • asystenta edukacji romskiej
 • pomocy nauczyciela
 • asystenta nauczyciela
 • pracownika socjalnego
 • asystenta rodziny
 • kuratora sądowego.
 • organizacji pozarządowej
 • innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci
 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym dyrektora przedszkola. Dyrektor informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą i organizuje tą pomoc.
 2. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala jej formy, czas trwania, wymiar godzin. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, która będzie planować i koordynować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi uwzględniać współpracę z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem  w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć specjalistycznych
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • porad i konsultacji.
 1. Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej musi być w formie pisemnej. Nauczyciel prowadzi dokumentacje, w której zawarte są informacje dotyczące dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

- wniosek poradni o wystawienie opinii niezbędnej do wydania orzeczenia,

- opinia wydana przez przedszkole (w ciągu 7 dni roboczych),

- Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego lub inne wydane przez poradnię,

- wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka,

- Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny IPET

- Zaproszenie dla rodzica na posiedzenie zespołu,

- ewaluacja realizacji IPET u,

- dzienniki zajęć nauczycieli i specjalistów.

 1.  Nauczyciel odnotowuje w dzienniku wszelkie spotkania, konsultacje i rozmowy z rodzicami dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Wszyscy specjaliści prowadzą dokumentację w formie pisemne, w której notują wszystkie zajęcia, spotkania i konsultację dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Dyrektor tworzy zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Załącznik nr 4) zwany dalej Zespołem, dla dziecka:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 1. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 2. Zadania Zespołu:
 • co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
 • opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawionym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, (Załącznik nr 3),
  • program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
  • Program opracowuje się w terminie do 30 września albo 30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program.
 • dokonywanie, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ewaluacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie powtórnej, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.
 • dokonywanie oceny efektywności danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,
 • dokonywanie, w miarę potrzeb, modyfikacji programu.
 1. Dyrektor przedszkola ustala wymiar godzin dla poszczególnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 2. Rodzice dzieci mają prawo uczestniczyć w spotkaniach Zespołu. Rodzice są także informowani o każdym spotkaniu  Zespołu. (załącznik nr 2)
 3. Dyrektor wyznacza osobę koordynująca pracą Zespołu. Do zadań koordynatora należy:
 • ustalanie terminów spotkań Zespołu,
 • zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora, wszystkich członków Zespołu oraz rodziców ucznia,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Dyrektor wnioskuje o udział w spotkaniu Zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej, jeśli zachodzi taka konieczność.
 2. Rodzice dzieci mogą wnioskować o udział w spotkaniach Zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty.
 3. Osoby biorące udział w spotkaniu Zespołu są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na spotkaniu Zespołu.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne. Jeżeli rodzice nie wyrażą zgody na udział dziecka w proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, muszą wypełnić pisemną rezygnację (załącznik nr 1).

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.