logo
3
5
90665849_329208408035155_5314871133713989632_n
90696420_259195971751528_8821624330745020416_n
90909934_644202363024347_8318390249692594176_n
90975785_198902491552277_8726570652875620352_n
178716607_3740605042732198_6448275572228805906_n
178993355_4285244494842272_859161614004354968_n
baner

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa
ul. Okopowa 7a
tel/fax 22 632 03 16
p133@edu.um.warszawa.pl

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca - P. Eliza Klepacka-Oleszczuk

Zastępca - P. Joanna Ulkowska

Sekretarz - P. Barbara Drobiazg

Członek - P. Barbara Muszał

Członek - P. Dagna Adamus

Członek - P. Anna Mochniej

Wszelkie informacje, wnioski, prośby Rodzice mogą zgłaszać do swoich przedstawicieli grupowych. Telefony kontaktowe do Rady udostępniane są na prośbę Rodzica przez nauczycieli.       
 
  

Finansowy Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021

- Planowane wpływy w roku 2020/2021: miesięcznie 5055zł, rocznie 50550zł

- Pozostałe dochody z roku szkolnego: rocznie 1694,89zł

- Razem na rok szkolny: miesięcznie 50550zł, rocznie 52234zł

Wydatki na upominki

Koszt/
dziecko

Kwota

Pasowanie maluchów

50 x 8   (400 zł)

400

Wycieczka na
Dzień Dziecka

Autokar 3000 zł

3000

Warsztaty świąteczne

142 x 8 (1136zł)

1136

Mikołajki (prezenty)

142 x 8 (1136zł)

1136

Wielkanocne Warsztaty

142 x 8 (1136zł)

1136

Pożegnanie Starszaków/ Tablo książkowe

40 x 42 osoby

1680

Piknik Rodzinny (maj)

142 x 8  (1136zł) zakup niezbędnych materiałów/atrakcje/ (450zł)

1586

Razem  

10074


 

Planowane wydatki

Koszt/
dziecko

Kwota

Opłaty bankowe i pocztowe

500

500

Artykuły higieniczne

2000

2000

Artykuły Papiernicze

7500

7500

Teatrzyki - Teatr Forma - 2x 300 na 1 semestr,
potem na drugi semestr na żywo 3 x 450

1950

1950

Uroczystości (Dzień Edukacji/ Inne)

700

700

Artykuły stolarskie (majsterkowanie)

1000

1000

Księgowa

3000

3000

Tańce

142x12złx10
miesięcy

16800

Warsztaty chemiczne  (1 raz w miesiącu)

5400

5400

Warsztaty Mydełka
http://hihohotam.pl/oferta/warsztaty-dla-szkol/

142x15 zł
(2130)

2130

Muzeum dla Dzieci (stacjamuzeum.pl) - www.stacjamuzeum.pl ( 3 x online dla młodszych "Lekcja na wynos" 100 zł/grupa / i starszaki mogą iść (180 zł)

180 (2 grupy starsze idą do muzeum)  i  300 dla młodszych grup - przyjeżdża Pan z pociągami i zabawami

580

Niespodziewane wydatki

600

600

 

Razem

42160

 

RAZEM

52234

                                                               

Regulamin Rady Rodziców

Przedszkola nr 133

w Warszawie

ul. Okopowa 7a

Opracowany na podstawie następujących aktów prawnych

  1. Ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz 2572 ze zmianami).
  2. Statutu Przedszkola nr 133 w Warszawie, ul Okopowa 7a.


I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

§ 2.

1.      Rada liczy tylu członków ile jest oddziałów w przedszkolu.

2.      W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach.

3.      W przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie członek Rady (przedstawiciel oddziału), organizuje się wybory uzupełniające do Rady.

4.      Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i zasady przeprowadzenia wyborów określa Rada.

§ 3.

1.      Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe, spośród przedstawicieli rodziców, mające charakter opiniująco – doradczy.

2.      Zasady, tryb tworzenia, zadania komisji i zespołu ustala Rada.

3.      Opinie komisji i zespołów zadaniowych mają charakter wiążący.

II. Wybory do Rady

§ 4.

  1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniurodziców każdego oddziału, bez względu na liczbę rodziców przybyłych na spotkanie.
  2. Kadencja Rady Rodziców może być przedłużona na następny rok szkolny na drodzeaklamacji, pod  warunkiem, iż jej dotychczasowi członkowie zostaną uprzednio wybranido rad oddziałowych.

§ 5.

1.      Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.

2.      Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

3.      Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

4.      Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

§ 6.

1.      Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia (w przypadku 3 osobowej rady oddziału)i kolejne osoby uzyskały taką samą liczbę głosów, głosowanie, dla tych osób powtarza się.

2.      Osoba otrzymująca największą liczbę głosów w wyborach do rady oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców przedszkola, jeżeli zebranie rodziców oddziału nie postanowi inaczej.

3.      Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.

§ 7.

1.      Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

2.      Rada rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 8.

Kandydatów do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców wyłania się z osób, które uzyskały drugi wynik co do liczby głosów, w wyborach do rad oddziału. W przypadku równej liczby głosów dwóch osób głosowanie powtarza się.

§ 9.

1.      Tak wyłonieni kandydaci z rad oddziałów wybierają 3 osobową Komisję Rewizyjną. Pierwsze posiedzenie Komisji powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

§ 10.

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 11.

1.      Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.      Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.

3.      Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4.      Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

5.      Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Komisja Rewizyjna przedstawia rodzicom przedszkola sprawozdanie z wykonywanego nadzoru, dwa razy w roku. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zamieszczane jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

IV. Posiedzenia Rady

§ 12.

1.    Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2.  Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.

3.      Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 13.

1.      Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

2.      Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego lub upoważnionego przez przewodniczącego członka Rady.

3.      W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4.      Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 14.

1.      Posiedzenia Rady są protokołowane.

2.      Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 15.

1.      Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji, określonych w ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

2.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

3.      W sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 16.

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 17.

           Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 18.

1.      Członkowie Rady mają prawo:

   1) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i  dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

   2) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola.

   3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez

       Radę.

2.      Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

3.      Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci może nastąpić na wniosek Rady. Ubezpieczenie powinno być wówczas uwzględnione w preliminarzu budżetowym.

VII. Fundusze Rady

§ 19.

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.

§ 20.

1.      Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

2.      Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczane jedynie na zadania, które wynikają ze statutu przedszkola.

§ 21.

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1)     Dyrektor

2)     Rada Pedagogiczna.

§ 21.

1.      Rada ma wydzielone konto bankowe.

2.      Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika, bądź inną osobę upoważnioną przez Radę (rodzica lub pracownika Rady).

3.      Rada Rodziców ustala wysokość pogotowia kasowego, na drodze uchwały na dany rok szkolny.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 22.

1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2.  Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane po zasięgnięciu opinii rad oddziałowychi  powinny być uchwalone większością głosów członków rad oddziałowych.

 

Kontakt

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7a
01-063 Warszawa

tel: 22 632 03 16
e-mail: p133@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.