logo
3
5
90665849_329208408035155_5314871133713989632_n
90696420_259195971751528_8821624330745020416_n
90909934_644202363024347_8318390249692594176_n
90975785_198902491552277_8726570652875620352_n

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa
ul. Okopowa 7a
tel/fax 22 632 03 16
p133@edu.um.warszawa.pl

COVID-19


Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dn. 25.08.2020r.
- plik do pobrania
Ankieta dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole/szkołę podstawową od 29 marca do 18 kwietnia br - plik do pobrania

UWAGA RODZICE

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju nowych obostrzeń,
w dniach 27.03 - 18.04.2021r. przedszkola i żłobki zostają zamknięte.


 

W roku szkolnym 2020/2021
Przedszkole 133 będzie czynne od 7:00 do 17:30


Godziny pracy poszczególnych grup

Jeżyki: 7:00 - 17:00

Misie: 7:30 - 16:30

Tygrysy: 7:30 - 17:30

Motyle: 8:00 - 16:00

Sowy: 7:30 - 17:00

Wiewiórki: 8:00 - 15:00

Drodzy Rodzice, zalecane jest, aby dzieci były przyprowadzane/odbierane w godzinach pracy grup, do których chodzą.

W razie konieczności przyprowadzania/odbierania dziecka poza godzinami pracy danej grupy, dziecko będzie oddane do innego oddziału.


Gdyby Państwo mieli pytania do nauczycielek, możecie skontaktować się za pomocą adresów:

1. Jeżyki

mkrajewska@edu.um.warszawa.pl

2. Misie

hkatzrzynska@edu.um.warszawa.pl

3. Motylki

dorota.lipinska@edu.um.warszawa.pl

4. Tygryski

jcichecka@edu.um.warszawa.pl

5. Wiewiórki

a.blonska@edu.um.warszawa.pl

6. Sowy

kbanaszek@edu.um.warszawa.pl


Zapraszamy także na naszego facebooka:

https://www.facebook.com/Przedszkole-nr-133-w-Warszawie-1497515753847172

PROCEDURA ORGANIZACJI  PRACY
W PRZEDSZKOLU NR 133
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2020 poz.1386)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 ( Dz. U2020 poz. 1389)
 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 ( Dz. U. z 2020.poz.493)
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 1394).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 29.08.2020r.dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydany na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567, 1337) w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 1 września 2020

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejsza Procedura określa zasady organizacji pracy przedszkola w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola nr 133 oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Celem procedury jest: określenie zasad organizacji pracy przedszkola w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem, określeniem działań prewencyjnych, zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem  oraz ustalenie zasad postępowania z  potencjalnie chorymi.
 3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. Jednak wszystkie podjęte środki bezpieczeństwa, nie gwarantują w 100% wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic/opiekun prawny decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 .
 2. Współpracuje z organem prowadzącym.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Udziela instrukcji pracownikom dotyczących zachowania się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
 5. Monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pozostałych pomieszczeniach, sanitariatów oraz wszystkich urządzeń w ogrodzie przedszkolnym.
 6. Planuje organizację pracy przedszkola w oparciu o aktualne wytyczne MEN i GIS.
 7. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący).
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Nadzoruje, aby przy wejściu do budynku umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załącznik nr 9  (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 10 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i codziennego pomiaru temperatury przed przystąpieniem do pracy. Pomiar temperatury w przedszkolu pracownik zapisuje na stosownym druku stanowiącym załącznik nr 8 procedury.
 2. Pracownik, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 4. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w trakcie pracy dorośli regularnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr10(umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 6. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy zabezpieczają się w indywidualne środki  ochrony osobistej.
 7. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do kuchni, z wyłączeniem pracowników bloku żywieniowego.
 8. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do codziennej zmiany odzieży i fartuchów.
 9. Wodę pitną podają dzieciom wyłącznie dorośli.
 10. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy każdorazowo poddawać obróbce termicznej.
 11. Wyznaczeni pracownicy pobierają z kuchni w odstępach czasowych posiłki, które są porcjowane i wydawane dzieciom przez pracowników przedszkola, każda grupa spożywa posiłki w swojej sali z zachowaniem reżimu sanitarnego
 12. Podczas wydawania posiłków pracownicy zobowiązani są przestrzegać reżimu sanitarnego (konieczność założenia maseczek).
   
 13. Nauczyciele pracujący w placówce:
  a) Pracownicy pedagogiczni - nauczyciele: pracują zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacyjnym oraz ustalonym przez dyrektora harmonogramem,
  b) W  przypadku częściowego lub całościowego ograniczenia funkcjonowania placówki wynikającego z zawieszenia zajęć nauczyciele realizują zadania przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego prowadzenia tych zajęć
  c) Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
  d) Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 9 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
  e) Przypominają i dają przykład właściwych zachowań. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
  f) Przestrzegają zasad wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy podczas wychodzenia (zachowanie odstępów czasowych) nie mieszały się ze sobą, Przestrzeń szatni należy wietrzyć po każdorazowym wyjściu poszczególnej grupy.
  g) Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

14.Personel obsługowy: pomoc nauczyciela, woźne, dozorcy:

 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  jak np. pluszowe zabawki, dywany itp.
 2. Wietrzą salę, w której przebywają dzieci  co najmniej raz na godzinę lub według potrzeb.
 3. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków,  sanitariaty oraz pomoce dydaktyczne minimum dwa razy dziennie oraz wg potrzeb. Dywany dezynfekują przy pomocy parownicy.  Rejestr powierzchni dezynfekowanych stanowi załącznik nr 5.
 5. Wyznaczony przez dyrektora pracownik obsługi  dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
 6. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.
 7. Wyznaczony pracownik z personelu obsługi dokonuje kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń przedszkola po jego zamknięciu.
 8. Dozorca regularnie czyści z użyciem detergentu lub środka dezynfekującego sprzęt w ogrodzie przedszkolnym. Jeżeli nie ma takiej możliwości zabezpiecza go przed używaniem.

15. Pracownicy kuchni oraz kierownik gospodarczy:

 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Wykonując zadania, utrzymują odległość 1,5 metra  pomiędzy stanowiskami pracy.
 3.  Stosują środki higieny osobistej m.in. fartuchy, jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice.
 4. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. Rejestr powierzchni dezynfekowanych stanowi załącznik nr 5.
 6. Kierownik gospodarczy  monitoruje pracowników obsługi w zakresie przestrzegania Procedury bezpieczeństwa i wytycznych GIS. Dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami. Oświadczenie dostawcy stanowi załącznik nr 6.

16. Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi zawartymi  w niniejszej procedurze oraz ich stosowania. Załącznik nr 3

    § 4

       OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 1                     
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci - bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 6. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 7. Nie pozwalają dziecku na  zabieranie z domu  do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego.
 9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 9  umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 11. Są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów oraz odbierania połączeń z przedszkola.

§ 5

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wejście do placówki nadzoruje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 2. Organizacja i liczebność grup:
 • W celu ograniczenia kontaktu dzieci w budynku, grupy podzielone zostały na dwie strefy; I – grupa „Jeżyki”, „Sowy” i „ Wiewiórki”- parter; II strefa „Tygrysy”, „Motyle” i „Misie” pietro.
 1. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje  ściśle uzależniona od wielkości sali (powierzchnia użytkowa sal wynosi 60 m2, zgodnie z zaleceniami GIS powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na każde kolejne dziecko co najmniej 2 m2, jednakże nie może być mniejsza niż 1.5 m2

   
 2. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:
 3. Dziecko do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem/ dziećmi, mającym pozostać w placówce. Zaleca się, aby ta osoba. która przyprowadziła również odebrała dziecko/dzieci.
 4. Rodzic powiadamia dzwonkiem przy drzwiach/furtce pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka. Każdorazowo zamyka za sobą furtkę przedszkola.
 5. W wyznaczonym do tego miejscu rodzic czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37,5*C może uczestniczyć w zajęciach na terenie przedszkola.
 6. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach, pracownik w indywidualnych przypadkach pozwala na wejście rodzica z dzieckiem do szatni po uprzednim sprawdzeniu czy w danym boksie jest dozwolona przestrzeń z zachowaniem tzw. Dystansu społecznego. Rodzic wchodzi z zachowaniem wszelkich środków ostrożności m. in. osłona ust i nosa  dezynfekcja rąk ( załącznik nr 9).
 7. Zalecamy jednak, aby dziecko/dzieci samodzielnie wchodziły do przedszkola. W przypadku stwierdzenia  braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach , wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodziców. Pracownik ten jest odpowiedzialny za odprowadzenie do szatni, pomoc w przebraniu, umycie rąk dziecka i zaprowadzenie do odpowiedniej Sali. Pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte wiadomości w wywiadzie z rodzicem informacje.
 8. Rodzic ewentualnie może wejść z dzieckiem do szatni przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem w boksie.
 9. Rodziców po wejściu do przedszkola w maseczce bądź w przyłbicy przystępuje do dezynfekcji rąk następnie niezwłocznie kieruje się do boksu danej grupy. Rodzic pomaga dziecku w przebieraniu się i przekazuje dziecko dyżurującemu pracownikowi przedszkola bądź wprowadza do grupy. Rodzic bezzwłocznie opuszcza szatnie przedszkola i wychodzi z przedszkola wyjściem bocznym przez ogród.
 10. W sytuacji samodzielnego wejścia dziecka do przedszkola - w przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach , wyznaczony przez Dyrektora pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodziców (może wziąć maksymalnie dwójkę dzieci - rodzeństwo). Pracownik ten jest odpowiedzialny za umycie rąk dziecka, zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc  w przebraniu się oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali. Pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte w wywiadzie informacje.

   
 11.  Odbieranie dziecka z placówki:
 12.  Rodzic/opiekun powiadamia dzwonkiem do drzwi pracownika przedszkola o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.
 13. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 14. Pracownik przedszkola odbiera dziecko z sali, pomaga ubrać się w szatni  i prowadzi do rodzica.
 15. Istotne informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, osobisty z  zachowaniem dystansu społecznego ( 1,5 m) oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.
 16. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic z dzieckiem niezwłocznie opuszcza teren przedszkola.

   
 17. Ustalenie stanu zdrowia dziecka:
 18. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 zobowiązując się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym i przyprowadzenie tylko dziecka zdrowego.
 19.  Dziecko każdorazowo przy wejściu ma mierzoną temperaturę, pomiar powtarzamy w czasie pobytu dziecka w przedszkolu – tabela pomiaru temperatury załącznik nr 7.
 20. Rodzic/opiekun zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.

§ 6

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u pracownika/osoby przebywającej na terenie placówki objawów choroby zakaźnej COVID-19:
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrektora oraz bezzwłocznie udać się do wyznaczonego pomieszczenia - izolatorium.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy bezzwłocznie powiadomić organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 6. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik  nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, Infolinią dla obywatela ws. Kwarantanny i zdrowia tel; 222 500 115 lub Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną; tel 22 620 90 01 do 06, lub Wojewódzkim szpitalem Zakaźnym ul. Wolska 37 tel 223355261, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem - 800190 590.

2. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19:

 1. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują dyrektora i rodziców/opiekunów dziecka. 
 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny z długim rękawem i rękawiczki.
 3. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci.
 4. Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2m odległości.
 5. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
 1. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, w razie złego stanu dziecka dzwoni pod nr 999 lub 112.
 1. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany natychmiast zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających  w grupie przedszkolnej oraz pracowników.
 2. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Dyrektor bezzwłocznie powiadamia organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenie rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora przedszkola o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu i wdrażaniu ewentualnych dodatkowych działań biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor Przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie i wszyscy pracownicy Przedszkola.
 3. Za zapoznanie pracowników i  rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor Przedszkola
 4. Procedura organizacji pracy Przedszkola nr 133 w okresie pandemii Covid -19 wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora nr 6/2020  z dnia 28 sierpnia 2020 r.
 5. Traci moc „ Procedura bezpieczenstwa na terenie placówki w okresie pandemii Covid-19” z 12 maja 2020r
 6. Procedura obowiązuje od dnia 1,09.2020r do odwołania.
 7. Zmiany w procedurze wynikające ze zmian i nowelizacji przepisów będą dokonywane w formie aneksów Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 133

Kontakt

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7a
01-063 Warszawa

tel: 22 632 03 16
e-mail: p133@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.