o1
o2
o3
336628784_964775811351837_5402321240403985537_n
336653367_1230732760867892_3374029613842670343_n
90975785_198902491552277_8726570652875620352_n
0
o1
szafirki
baner
baner1

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa, ul. Okopowa 7a
tel. 22 632 03 16
p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133

COVID-19


Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dn. 19.11.2020r.
- plik do pobrania
   

Zarządzenie nr 7 /2021
Dyrektora Przedszkola Nr 133

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie:

 „Procedury organizacji pracy w Przedszkolu nr 133
w czasie zagrożenia epidemicznego”

Na podstawie:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 4,619,762    ze.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394 ze zm.).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się „Procedurę organizacji pracy w Przedszkolu nr 133 w czasie zagrożenia epidemicznego” stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola nr 133 oraz rodziców/ opiekunów, którzy będą korzystać z opieki przedszkola.

3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień zawartych w procedurze.

                                                § 2

Traci moc dotychczas obowiązująca „Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii Covid-19 wprowadzona zarządzeniem nr 6/2020  z dnia 31 sierpnia 2020r.

                                                §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 30 sierpnia z mocą obowiązującą od 1 września 2021r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2021
Dyrektora Przedszkola nr 133 w Warszawie

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY  W PRZEDSZKOLU NR 133 W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO”

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 4,619,762    ze.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394 ze zm.).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydany na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374   i 567,1337).

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Procedura określa zasady organizacji pracy przedszkola  w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola nr 133 oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy przedszkola w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS – CoV2, określenie działań prewencyjnych mających na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się wirusa oraz ustalenie zasad postępowania z potencjalnie chorymi.
 3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. Jednak wszystkie podjęte środki bezpieczeństwa, nie gwarantują w 100% wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic/opiekun prawny decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Udziela instrukcji pracownikom dotyczących zachowania się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
 5. Monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pozostałych pomieszczeniach, sanitariatów oraz wszystkich urządzeń w ogrodzie przedszkolnym.
 6. Planuje organizację pracy przedszkola w oparciu o aktualne wytyczne MEiN i GIS.
 7. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący).
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Nadzoruje, aby przy wejściu do budynku umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załącznik nr 7  (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 8 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

§ 3

      OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i codziennego pomiaru temperatury przed przystąpieniem do pracy. Pomiar temperatury w przedszkolu pracownik zapisuje na stosownym druku stanowiącym załącznik nr 4 niniejszej procedury.
 2. Pracownik, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 4. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w trakcie pracy regularnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 8 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 6. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy zabezpieczają się w indywidualne środki  ochrony osobistej.
 7. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do kuchni, z wyłączeniem pracowników bloku żywieniowego.
 8. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do codziennej zmiany odzieży i fartuchów.
 9. Wodę pitną podają dzieciom wyłącznie dorośli.
 10. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy każdorazowo poddawać obróbce termicznej.
 11. Wyznaczeni pracownicy pobierają z kuchni w odstępach czasowych co 5 minut posiłki i serwują je w poszczególnych grupach. Każda grupa spożywa posiłki w swojej sali z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 12. Posiłki są porcjowane i wydawane dzieciom przez pracowników przedszkola.
 13. Podczas wydawania posiłków pracownicy zobowiązani są przestrzegać reżimu sanitarnego (konieczność założenia maseczek).

      14. Nauczyciele pracujący w placówce:

 1. Pracownicy pedagogiczni - nauczyciele: pracują zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacyjnym oraz ustalonym przez dyrektora harmonogramem.
 2. W przypadku częściowego lub całościowego ograniczenia funkcjonowania placówki wynikającego z zawieszenia zajęć nauczyciele realizują zadania przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć.
 3. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 4. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 7 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 5. Przypominają i dają przykład właściwych zachowań. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 6. Przestrzegają zasad wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy podczas wychodzenia (z zachowaniem odstępów czasowych) nie mieszały się ze sobą. Przestrzeń szatni należy wietrzyć po każdorazowym wyjściu poszczególnej grupy. Dopuszczalne jest wyjście do ogrodu grup z jednej strefy czyli grupa Jeżyki i Sowy oraz Misie, Motylki i Tygryski.
 7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

15. Personel obsługowy: pomoc nauczyciela, woźne, dozorcy:

 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  jak np. pluszowe zabawki itp.
 2. Wietrzą salę, w której przebywają dzieci co najmniej raz na godzinę lub według potrzeb.
 3. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków, sanitariaty oraz pomoce dydaktyczne minimum dwa razy dziennie oraz wg potrzeb. Wykładziny dywanowe dezynfekują przy pomocy parownicy. Rejestr powierzchni dezynfekowanych stanowi załącznik nr 2.
 5. Wyznaczony przez dyrektora pracownik obsługi dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
 6. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.
 7. Wyznaczony pracownik z personelu obsługi dokonuje kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń przedszkola po jego zamknięciu.
 8. Dozorca regularnie czyści z użyciem detergentu lub środka dezynfekującego sprzęt w ogrodzie przedszkolnym. Jeżeli nie ma takiej możliwości zabezpiecza go przed używaniem.

      16. Pracownicy kuchni oraz kierownik gospodarczy:

 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Wykonując zadania, utrzymują odległość 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 3.  Stosują środki higieny osobistej m.in. fartuchy, jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice.
 4. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. Rejestr powierzchni dezynfekowanych stanowi załącznik nr 2.
 6. Kierownik gospodarczy  monitoruje pracowników obsługi w zakresie przestrzegania Procedury i wytycznych GIS. Dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami. Oświadczenie dostawcy stanowi załącznik nr 6.

17. Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi zawartymi w niniejszej procedurze oraz ich stosowania.

       § 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w przedszkolu w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i podpisują stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 1.                     
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci - bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 6. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 7. Nie pozwalają dziecku na zabieranie z domu do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego.
 9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 8  umieszczonej w widocznych miejscach w placówce oraz przebywają w przedszkolu wyłącznie w maseczce z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m od kolejnego rodzica/opiekuna.
 11. Są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów oraz odbierania połączeń z przedszkola.

§ 5

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wejście do placówki nadzoruje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 2. Organizacja i  liczebność grup:
 • W celu ograniczenia kontaktu dzieci w budynku, grupy  podzielone zostały na dwie strefy I - gr. Jeżyki i Sowy i, II – gr. Motyle, Tygrysy, Misie. Przestrzeganie tej zasady będzie jednak uzależnione od aktualnego poziomu zachorowalności oraz możliwości kadrowych.
 • Dzieci w każdej strefie mają zapewniony pobyt od godziny 7.00 do 17.30. Ze względu na skrócony czas pracy nauczyciela z gr. Jeżyków prosimy o, w miarę możliwości, odbieranie dzieci do godziny 15:00.
 • Ilość dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ściśle uzależniona od wielkości sali (powierzchnia użytkowa sal wynosi ok. 60 m2, zgodnie z zaleceniami GIS powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże nie może być mniejsza niż 1,5m2.).
 1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:
 1. Dziecko/dzieci do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem/dziećmi, mającym/i pozostać w placówce. Zaleca się, aby ta osoba. która przyprowadziła również odebrała dziecko/dzieci.
 2. Rodzic dzwoniąc domofonem przy głównym wejściu informuje pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka/dzieci. W wyznaczonym do tego miejscu, rodzic czeka na pojawienie się pracownika placówki, który przeprowadzi wstępny wywiad na temat stanu zdrowia dziecka/dzieci i jego/ich samopoczuciu oraz dokona pomiaru temperatury dziecka/dzieciom i rodzica. Pracownik przekazuje istotne informacje zdobyte w wywiadzie nauczycielowi. Dziecko z temperaturą do 37,5 C może uczestniczyć w zajęciach na terenie przedszkola. Po stwierdzeniu u dziecka temperatury pomiędzy 37,5– 38 C będziemy prosili rodzica o zabranie dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku stwierdzenia braku przeciwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach, pracownik pozwala na wejście rodzicom/opiekunom z dzieckiem/dziećmi do szatni gdy istnieje taka potrzeba (dzieci nowoprzyjęte oraz wyjątkowe sytuacje wymagające niezbędnej obecności rodzica) po uprzednim sprawdzeniu czy w danym boksie jest dozwolona przestrzeń z zachowaniem tzw. dystansu społecznego. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku przedszkola, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystans od pracowników min. 1,5 m,
 1. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych (załączniki nr 8,9,10). W związku z powyższym rodzic może wejść z dzieckiem/dziećmi do szatni przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi oraz pracowników przedszkola 1,5 m. Maksymalnie w każdym boksie każdej grupy mogą przebywać 1 osoba dorosła z dzieckiem.
 2. Rodzic po wejściu w maseczce do przedszkola przystępuje do dezynfekcji rąk, po czym niezwłocznie kieruje się do boksu danej grupy dziecka. Rodzic pomaga dziecku w przebraniu się i następnie „przekazuje” dziecko dyżurującemu pracownikowi przedszkola, który odprowadza je do odpowiedniej grupy. Rodzic bezzwłocznie opuszcza szatnię i budynek przedszkola.

        4. Odbieranie dziecka z placówki:

 1. Rodzic/opiekun powiadamia domofonem pracownika przedszkola o przybyciu w celu odbioru dziecka.
 2. Rodzic/opiekun oczekuje na wejście w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób. Po uzyskaniu pozwolenia od pracownika na wejście, po upewnieniu się o dozwolonym dystansie, wchodzi do hollu przedszkola i od razu przystępuje do dezynfekcji rąk lub nakłada rękawiczki (załączniki nr 8 , 10).
 3. Pracownik przedszkola odbiera dziecko z sali. Następnie pomaga dziecku ubrać się w szatni i bez zbędnej zwłoki opuszcza wraz z dzieckiem budynek przedszkola, pamiętając o ponownej dezynfekcji rąk przy wyjściu.
 4. Istotne informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, osobisty z zachowaniem dystansu społecznego (1,5m) oraz od pracownika wydającego dziecko.
 5. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic z dzieckiem niezwłocznie opuszcza teren przedszkola.

        5. Ustalenie stanu zdrowia dziecka:

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 zobowiązując się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym i przyprowadzania tylko zdrowego dziecka.
 2. Dziecko każdorazowo przy wejściu ma mierzoną temperaturę. Pomiar u dziecka powtarzamy w ciągu dnia w  przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych – tabela pomiaru temperatury załącznik nr 3.
 3. Rodzic/opiekun zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.

§ 6

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA
PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u pracownika/osoby przebywającej na terenie placówki objawów choroby zakaźnej COVID-19:
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik/osoba przebywająca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrektora oraz bezzwłocznie udać się do wyznaczonego pomieszczenia - izolatorium.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy bezzwłocznie powiadomić organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 5. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik  nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia tel. 22 25 00 115  lub Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną: tel 22 620 90 01 do 06,  lub Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym  przy ul. Wolskiej 37 tel: 22 335 52 61, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. Całodobowa infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590.

2. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19:

 1. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują dyrektora i rodziców/opiekunów dziecka.
 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny z długim rękawem i rękawiczki.
 3. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci.
 4. Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 5. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
 6. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, w razie złego stanu dziecka dzwoni pod nr 999 lub 112.
 7. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany natychmiast zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających  w grupie przedszkolnej oraz pracowników.
 8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Dyrektor bezzwłocznie powiadamia organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 10. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenie rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora przedszkola o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 11. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu i wdrażaniu ewentualnych dodatkowych działań biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 12. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie i wszyscy pracownicy Przedszkola.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Przedszkola.
 4. „Procedura organizacji pracy w Przedszkolu nr 133 w czasie zagrożenia epidemicznego” wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora nr 7/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.
 5. Traci moc „Procedura Bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii Covid-19 w Przedszkolu nr 133 z dnia 31sierpnia 2020r.
 6. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2021r. do odwołania.
 7. Zmiany w Procedurze wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą dokonywane w formie aneksów zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 133.

 

Kontakt

Przedszkole nr 133

ul. Okopowa 7a
01-063 Warszawa

tel: 22 632 03 16
e-mail: p133@eduwarszawa.pl
https://www.facebook.com/Przedszkole133


 

 


 

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.