jezyki
misie
motylki
tygryski
sowy
wiewiorki-ikona

Przedszkole nr 133 w Warszawie

Przedszkole nr 133
01-063 Warszawa
ul. Okopowa 7a

tel: 22 632 03 16

COVID-19

 

Ankieta dla rodziców - plik do pobrania
Deklaracja - plik do pobrania

Oświadczenie

- plik do pobrania

Ankieta na opiekę w dn. 1.07-14.08.2020r
 
- plik do pobrania

Oświadczenie składacie Państwo co tydzień, Deklarację jednorazowo.

 

UWAGA

Drodzy Rodzice, powyżej znajdziecie Ankietę dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczącą deklaracji opieki przedszkolnej, świadczonej przez Przedszkole nr 133 od 1 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

Zainteresowanych opieką wakacyjną prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej najpóźniej do 16.06.2020r

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

 

 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU NR 133

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 • § 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020 r. w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r.
 • Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 4 maja 2020r.dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydany na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) w związku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r
   

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejsza Procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola nr 133 oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do placówki.

 1. Celem procedury jest: zminimalizowanie zagrożeń zakażenia korona wirusem choroby COVID-19 oraz ustalenie zasad postępowania z  potencjalnie chorymi.
 2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia. Jednak wszystkie podjęte środki bezpieczeństwa, nie gwarantują w 100% wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic/opiekun prawny decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 .
 2. Współpracuje z organem prowadzącym.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Udziela instrukcji pracownikom dotyczących zachowania się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
 5. Monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pozostałych pomieszczeniach, sanitariatów oraz wszystkich urządzeń w ogrodzie przedszkolnym.
 6. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 7. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiednich dokumentów tj. oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1oraz deklaracji stanowiącej załącznik nr  2.
 8. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący).
 9. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (jednorazowe rękawiczki, przyłbice, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 10. Nadzoruje, aby przy wejściu do budynku umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci stanowiące załącznik nr 8  (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 9 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
 11. Nadzoruje, aby przed wejściem do przedszkola wisiała instrukcja dotycząca zdejmowania rękawiczek jednorazowych stanowiąca załącznik nr 10 (umieszczone  w widocznych miejscach w placówce) oraz znajdował się kosz na zużyte rękawiczki.

§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie. Pomiar temperatury w przedszkolu pracownik zapisuje na stosownym druku stanowiącym załącznik nr 8 procedury.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
 4. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki/w trakcie pracy dorośli regularnie odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 9 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 6. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy zabezpieczają się w indywidualne środki  ochrony osobistej.
 7. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do kuchni, z wyłączeniem pracowników bloku żywieniowego.
 8. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do codziennej zmiany odzieży i fartuchów.
 9. Wodę pitną podają dzieciom wyłącznie dorośli.
 10. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola należy każdorazowo poddawać obróbce termicznej.
 11. Każda grupa spożywa posiłki w swojej sali z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 12. Posiłki są porcjowane i wydawane dzieciom przez pracowników przedszkola.
 13. Podczas wydawania posiłków pracownicy zobowiązani są przestrzegać reżimu sanitarnego (konieczność założenia maseczek).
 14. Nauczyciele pracujący w placówce:
 15. Pracownicy pedagogiczni - nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, w ciągu jednego dnia w grupie pracują maksymalnie 2 nauczycielki świadczące działania opiekuńczo wychowawcze. Pozostali nauczyciele prowadzą edukację zdalną.
 16. Organizują działania opiekuńczo wychowawcze w wymiarze godzin określonym w harmonogramie na dany tydzień. Harmonogram stanowi załącznik nr 3.
 17. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 18. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 8 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 19. Przypominają i dają przykład właściwych zachowań. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 20. Przestrzegają zasad wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą, wg ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu.  Harmonogram stanowi załącznik nr 4.
 21. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
 22. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę.
 23. Po zakończeniu pracy lub przed jej rozpoczęciem włączają się w edukację zdalną z domu, zgodnie z Regulaminem Pracy Zdalnej oraz planem miesięcznym, dokumentując działania w tygodniowej karcie rejestrowania pracy zdalnej.

15. Nauczyciele wykonujący pracę zdalną w godzinach pracy placówki są „pod telefonem", aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

16.Personel obsługowy: pomoc nauczyciela, woźne, dozorcy:

 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,  jak np. pluszowe zabawki, dywany itp.
 2. Wietrzą salę, w której przebywają dzieci  co najmniej raz na godzinę lub według potrzeb.
 3. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.
 4. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków,  sanitariaty oraz pomoce dydaktyczne minimum dwa razy dziennie oraz wg potrzeb. Rejestr powierzchni dezynfekowanych stanowi załącznik nr 5.
 5. Wyznaczony przez dyrektora pracownik obsługi  dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.
 6. Woźna dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.
 7. Wyznaczony pracownik z personelu obsługi dokonuje kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń przedszkola po jego zamknięciu.
 8. Dozorca regularnie czyści z użyciem detergentu lub środka dezynfekującego sprzęt w ogrodzie przedszkolnym. Jeżeli nie ma takiej możliwości zabezpiecza go przed używaniem.

17. Pracownicy kuchni oraz kierownik gospodarczy:

 1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 2. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy.
 3.  Stosują środki higieny osobistej m.in. fartuchy, jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice.
 4. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. Rejestr powierzchni dezynfekowanych stanowi załącznik nr 5.
 6. Kierownik gospodarczy  monitoruje pracowników obsługi w zakresie przestrzegania Procedury bezpieczeństwa i wytycznych GIS. Dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami. Oświadczenie dostawcy stanowi załącznik nr 6.

18. Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi zawartymi  w niniejszej procedurze oraz ich stosowania.

    § 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują raz w tygodniu omówione w § 1 pkt.3 stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.7 deklarację stanowiącą załącznik nr 2.
 2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dzieci - bez objawów chorobowych.
 5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej chorowało.
 6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
 8. Nie pozwalają dziecku na  zabieranie z domu  do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego.
 10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 9  umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
 12. Są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów oraz odbierania połączeń z przedszkola.
 13. Deklarują godziny pobytu dziecka w przedszkolu najpóźniej do godz. 13 w dniu poprzedzającym przyjście dziecka telefonicznie, mailowo lub osobiście zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej procedury.

§ 5

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wejście do placówki nadzoruje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 2. Ograniczenie liczebności grup:
 1. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci: pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracownicy przedszkola.
 2. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12 (powierzchnia użytkowa sal wynosi 60 m2, zgodnie z zaleceniami GIS minimalna powierzchnia do zabawy, zajęć itp. wynosi 4 m2. W związku z powyższym w sali może przebywać 12 dzieci oraz 2 osoby dorosłe.
 3. W związku z powyższym przedszkole jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę maksymalnie 48 dzieciom.
 4. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola/oddziałów jest określana przez dyrektora na dany tydzień z uwzględnieniem posiadanych zasobów pracowniczych. Harmonogram pracy przedszkola w zależności od sytuacji może ulec zmianie w każdym momencie.
 5. W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzień niż 12, dyrektor poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.
   
 6. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:
 7. Dziecko do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce. Zaleca się, aby ta osoba. która przyprowadziła również odebrała dziecko.
 8. Rodzic powiadamiania dzwonkiem przy drzwiach/furtce pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka. Każdorazowo zamyka za sobą furtkę przedszkola.
 9. W wyznaczonym do tego miejscu  rodzic czeka na pojawienie się pracownika placówki, który dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37*C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie przedszkola.
 10. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób w tym pracownika przedszkola. Rodzic na teren przedszkola wchodzi w maseczce  oraz rękawiczkach, rekomendujemy wpisanie kodu do furtki oraz naciśnięcie dzwonka przy drzwiach przez np. chusteczkę lub po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk (rodzic/opiekun dziecka zaopatruje się sam w środki ochrony osobistej).
 11. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych, wyznaczony przez Dyrektora pracownik przedszkola odbiera dziecko od rodziców  (może wziąć maksymalnie dwójkę dzieci z jednej grupy). Pracownik ten jest odpowiedzialny za umycie rąk dziecka, zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się oraz zaprowadzenie do odpowiedniej sali. Pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte w wywiadzie informacje.

 

 1.  Odbieranie dziecka z placówki:
 1.  Rodzic/opiekun powiadamia dzwonkiem do drzwi pracownika przedszkola o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.
 2. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 3. Pracownik przedszkola odbiera dziecko z sali, pomaga ubrać się w szatni  i prowadzi do rodzica.
 4. Istotne informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, osobisty z  zachowaniem dystansu społecznego (2m) oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.

 

 1. Ustalenie stanu zdrowia dziecka:
 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia raz w tygodniu oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w placówce, o stanie zdrowia dziecka załącznik nr 1 oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad związanych z reżimem sanitarnym.
 2. Dziecko każdorazowo przy wejściu ma mierzoną temperaturę, pomiar powtarzamy w czasie pobytu dziecka w przedszkolu– tabela pomiaru temperatury załącznik nr 7.
 3. Rodzic/opiekun zgłasza pracownikowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.

 

§ 6

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 1. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u pracownika/osoby przebywającej na terenie placówki objawów choroby zakaźnej COVID-19:

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrektora oraz bezzwłocznie udać się do wyznaczonego pomieszczenia - izolatorium.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy bezzwłocznie powiadomić organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 5. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik  nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

 

2. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19:

 1. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują dyrektora i rodziców/opiekunów dziecka. 
 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny z długim rękawem  i rękawiczki.
 3. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci.
 4. Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 5. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
 1. Dyrektor zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, w razie złego stanu dziecka dzwoni pod nr 999 lub 112.
 1. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany natychmiast zabrać dziecko  z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej oraz pracowników.
 2. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Dyrektor bezzwłocznie powiadamia organ prowadzący o zaistniałym przypadku.
 4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenie rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora przedszkola o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu i wdrażaniu ewentualnych dodatkowych działań biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt  z zakażonym.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor Przedszkola.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie i wszyscy pracownicy Przedszkola.
 3. Za zapoznanie pracowników i  rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor Przedszkola.
 4. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora nr 4/2020  z dnia 12 maja 2020 r.
 5. Procedura obowiązuje od dnia wprowadzenia do odwołania.
 6. Niniejsza procedura została zatwierdzona przez Przewodniczącego Rady Rodziców.


 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

w związku z planowanym otwarciem przedszkoli w Warszawie od dnia 18 maja 2020r. Przedszkole nr 133 pozyskiwało od Państwa dane (w postaci ankiety) zawierające deklarację chęci skorzystania
z opieki przedszkolnej.

W ankiecie zaznaczaliście Państwo także kryteria, które będą stosowane przy ustalaniu kolejności przyjęć.

Otwierając przedszkole mamy zagwarantować w pierwszej kolejności miejsca dla dzieci, których rodzice spełniają wymienione w ankiecie kryteria:


Kryteria pierwszeństwa

Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

 1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się

dodatkowe kryteria:

Dodatkowe kryteria

Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców
 

Zgodnie z WYTYCZNYMI PRZECIWEPIDEMICZNYMI Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat Przedszkole nr 133 dysponuje ograniczoną liczbą miejsc – 48 miejsc. Wyłączone zostały 2 sale, które nie posiadają łazienki. Biorąc powyższe pod uwagę otwieramy cztery  grupy.

W związku z powyższym od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. kwalifikujemy zgłoszone dzieci, których rodzice spełniają Kryteria pierwszeństwa oraz Kryteria dodatkowe. Jeśli do tego czasu GIS nie zmieni wytycznych, od 25 maja br. obowiązuje nas taki sam limit miejsc w Naszym przedszkolu.

Każdy z Państwa, kto zgłosił wolę przyprowadzania dziecka do przedszkola zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu. Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola.

Biorąc powyższe pod uwagę, informujemy, że do odwołania Przedszkole nr 133 będzie czynne w godz. 7.00-17.00, a dzieci są przyprowadzane od godz. 7.00-8.15.

 
Dyrektor Hanna Kolczyńska

 

  


Szanowni Państwo

Zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy
i procedowanym zarządzeniem w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na ternie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020r. do 15 maja 2020r.  podjęto decyzję w sprawie zawieszenie zajęć na podstawie
§ 18 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. poz. 69, z późn. zm.).

  W okresie, gdy działalność przedszkola zostanie zawieszona na mocy decyzji dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod
i technik kształcenia na odległość
.Szanowni Rodzice,

w związku z planowaną możliwością otwarcia żłobków i przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r., prosimy o informację, czy mają Państwo zamiar skorzystania z takiej możliwości, w przypadku jej zaistnienia. Jeśli tak, to prosimy o określenie, od kiedy i w jakich godzinach dziecko ewentualnie miałoby przebywać w przedszkolu.

Te ważne dane, są nam potrzebne do zaplanowania organizacji pracy przedszkola i wyżywienia. Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i odpowiedź drogą mailową jak najszybciej na adres: p133@edu.um.warszawa.pl

Prosimy także o informację, kto nie skorzysta z opieki.

Jeśli zapadnie decyzja o otwarciu przedszkola, wszelkie informacje na ten temat oraz procedury dotyczące pobytu dzieci w placówce, pojawią się na internetowej stronie przedszkola.


Wszyscy Rodzice, którzy planują powrót dziecka  proszeni są o wypełnienie ankiety (można ją pobrać w zakładce Ogłoszenia lub z naszego facebooka) i odesłanie jej podpisanej (skan lub zdjęcie) na adres przedszkola:  p133@edu.um.warszawa.pl


Od 24 maja zostaniecie Państwo poinformowani o nowych wytycznych dotyczących funkcjonowania przedszkola, sposobie zapisywania dzieci i ewentualnie nowych kryteriach.

 

Ankieta do pobrania w zakładce OGŁOSZENIA.


SZANOWNI RODZICE

   W związku ze zmianą przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz określeniem przez MEN zasad prowadzenia nauczania na odległość, informuję Państwa w jaki sposób zaplanowaliśmy działania w naszym przedszkolu.

   Pamiętajcie, w tych warunkach nie jest możliwa normalna realizacja podstawy programowej, ale dołożymy wszelkich starań aby ten trudny czas mogli Państwo wykorzystać na wspólną zabawę z dzieckiem. Każde dziecko dużo chętniej przyswaja nowe wiadomości poprzez zabawę,  która jest główna formą aktywności w tym wieku.

   Ważne jest, że ustawodawca dał nauczycielowi prawo modyfikacji programu nauczania, a tym samym doboru treści, kolejności realizowanego materiału, form i metod pracy.

   Wiemy, że dzieci z przedszkola bez opieki rodziców tak naprawdę niewiele są w stanie zrobić same albo przynajmniej nie wszystkie. Dlatego planujemy i udostępniamy Państwu materiały, które będą mogli Państwo wykorzystać w pracy/zabawie ze swoimi dziećmi. Są to propozycje zabaw, doświadczeń, poznawania nowych piosenek, literatury, ćwiczeń itp.

   Jako formę naszego przekazu przyjęliśmy umieszczanie informacji na naszej stronie internetowej, w zakładkach poszczególnych grup. Dodatkowo informujemy, że Pani Ania już od początku ubiegłego tygodnia zamieszcza propozycje zabaw i ćwiczeń logopedycznych w zakładce Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Gdyby Państwo mieli pytania do nauczycielek, możecie Państwo skontaktować się za pomocą adresów:

1. Jeżyki

dorota.lipinska@edu.um.warszawa.pl

2. Misie

jcichecka@edu.um.warszawa.pl

3. Motylki

msokolnicka@edu.um.warszawa.pl

4. Tygryski

kparuszewska@edu.um.warszawa.pl

5. Sowy

hkatzrzynska@edu.um.warszawa.pl

6. Wiewiórki

mkrajewska@edu.um.warszawa.pl

7. Logopeda i nauczyciel wspomagający

achytrowska@edu.um.warszawa.pl


Zapraszamy także na naszego facebooka:

https://www.facebook.com/Przedszkole-nr-133-w-Warszawie-1497515753847172/?__tn__=HHH-R

   Wykorzystajcie Państwo ten czas na wspólną zabawę, bliskość i pobycie razem w domu. Zwolnijcie, zatrzymajcie się w tym codziennym dotychczasowym pędzie. Przede wszystkim zadbajcie o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze i Waszych Rodzin.

Pozdrawiam

Hanna Kolczyńska

Dyrektor Przedszkola

Drodzy Rodzice,
w związku z zagrożeniem płynącym
ze strony koronawirusa,
zachęcamy Państwa do zapoznania się
z informacjami na jego temat
(co to jest, jak ograniczyć ryzyko zakażenia, jak postępować
w przypadku podejrzenia zakażenia)
na stronach internetowych:

- https://www.gov.pl/web/koronawirus

- https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

- https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/

- https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

 

 

 

 

 

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.